28. June 2022
Navigation
Forside
Medlemsforeninger
Nyheder
Socialrådgiver
Økonomi - og Gældsrådgivning
Bliv frivillig Rådgiver
Aktiviteter
Links
Debatforum
Fotoalbum
Kontakt LO
Søg
Kampagner
Økonomi – og Gældsrådgivning

Læs FAGET

Voksenlærling

Artikelhierarki
Hovedside for artikler » Bestyrelse & medlemsforeninger » Love for LO Vendsyssel
Love for LO Vendsyssel

LOVE FOR LO - VENDSYSSEL
NAVN.
§ 1
Organisationens navn er LO - Vendsyssel og har hjemsted i Hjørring kommune.

FORMÅL.
§ 2
LO - Vendsyssels formål er:
• at skabe et godt samarbejde mellem samtlige LO fagforeninger og ved fælles arbejde at fremme arbejdernes faglige og politiske interesser på alle områder,
• samle alle de fagforeninger som har medlemmer i Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner,
• at koordinere det tværfaglige arbejde i Hjørring og Frederikshavn kommune samt andre tilstødende kommuner,
• at fremme fagbevægelsens målsætning, som den er formuleret i LO's love og kongresbeslutninger, og som besluttet på LO - Vendsyssels repræsentantskabsmøder, 
• at forhandle med andre organisationer vedrørende spørgsmål, der måtte have interesse for medlemsorganisationerne,
• at virke for valg af faglige repræsentanter til alle offentlige tillidserhverv,
• at søge tilvejebragt bedre økonomiske, sociale, uddannelses- og beskæftigelsesmæssige vilkår for lønmodtagerne,
• at varetage lønmodtagernes interesse gennem repræsentation i råd, kommissioner, udvalg m.v.
• at samarbejde med Arbejdernes Oplysnings Forbund (AOF) i alle spørgsmål og arrangementer af oplysende karakter,
• at fremme samarbejdet med øvrige LO - sektioner og LO Danmark.

MEDLEMSKAB.
§ 3

1. Medlem af LO - Vendsyssel er de fagforeninger som kan tilslutte sig LO – Danmarks fagpolitiske målsætninger, og hvis geografiske dækningsområde omfatter hele eller dele af kommunerne Hjørring Frederikshavn og Læsø. 

2. Medlemmer af LO Vendsyssel er de fagforeninger som har tilmeldt medlemmer i kommunerne Hjørring, Frederikshavn og Læsø.

3. Fagforeningerne anmelder hvert år pr. 1. januar og 1. juli, hvor mange medlemmer man ønsker tilmeldt LO Vendsyssel. Anmeldelsen er gældende for det efterfølgende halve år.

4. Fagforeningens ret til repræsentation og pligt til at betale kontingent er afhængig af det tilmeldte medlemstal i sektionen.

5. Udmeldelse kan ske med min. 11 måneders varsel til effektuering den 1. januar i det efterfølgende år.

REPRÆSENTANTSKAB.
§ 4

1. Sektionens øverste ledelse er repræsentantskabsmødet. 

2. Berettiget til at deltage i og stemme på repræsentantskabsmødet er formand, næstformand og kasserer samt repræsentanter fra de tilknyttede fagforeninger i henhold til nedenstående regler: Foreninger med indtil 100 medlemmer vælger 2 repræsentanter - 101 - 200 – vælger 3 - 201 - 300 – vælger 4 - Derefter 1 repræsentant for hver påbegyndt 600 medlemmer. 

3. Foreningernes repræsentant antal reguleres hvert år i henhold til det pr. 1. januar tilmeldte antal medlemmer.

4. Formanden for kommuneudvalget på Læsø, formændene for AOF’s lokale afdelinger og LO’s tværfaglige ungdomsudvalg, socialdemokraternes formænd samt de(n) socialdemokratiske borgmester/gruppeformand deltager uden stemmeret på repræsentantskabsmødet.

5. Derudover kan gæster tiltræde repræsentantskabet.

6. På det ordinære repræsentantskabsmøde vælges formanden for 2 år.

7. Formanden er lønnet for fuld tid med lønindplacering på kommunal lønskalatrin 49. Lønnen reguleres i h.t. den kommunale overenskomst. Funktionærlovens bestemmelser er gældende, dog ydes der 6 måneders løn, hvis der på repræsentantskabsmødet ikke opnås genvalg.

8. Det ordinære repræsentantskabsmøde vælger kasserer for 2 år.

9. Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes én gang årligt i januar kvartal.

10. Tidspunktet for mødets afholdelse fastsættes af bestyrelsen, og indkaldelse sker skriftligt til de tilsluttede fagforeninger med mindst 4 ugers varsel. Det reviderede regnskab udsendes sammen med indkaldelsen.

11. Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde skal indeholde mindst følgende punkter.
- Valg af dirigenter.
- Godkendelse af dagsorden og forretningsorden.
- Beretning.
- Forelæggelse af det reviderede regnskab.
- Orientering om budget.
- Indkomne forslag.
- Kontingent for det kommende år.
- Fastsættelse af lønninger og honorar til valgte.
- Valg af formand - i lige år og kasserer - i ulige år.
- Valg af 2 bilagskontrollanter for 2 år samt 1 suppleant, som vælges for 1 år.
- Eventuelt.

12. Forslag til repræsentantskabsmødet skal være behandlet i sektionsbestyrelsen eller forslagsstillernes organisation, og være indsendt til formanden senest 14 dage før repræsentantskabsmøde.

13. Indkomne forslag sendes til fagforeningerne 7 dage før repræsentantskabsmødet.

14. Repræsentantskabsmødet ledes af to på mødet valgte dirigenter.

15. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede, dog kræves der ved valg af formand mindst halvdelen af de afgivne stemmer. Opnås det ikke i første omgang, foretages omvalg mellem de to der ved første afstemning, der har højest stemmetal.

16. Der føres referat af repræsentantskabsmødet. Referatet godkendes og underskrives af dirigenterne.

EKSTRAORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE.
§5 

1. Formanden kan og skal indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, når et flertal i bestyrelsen eller 3 af de tilknyttede fagforeninger forlanger det.

2. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal indkaldes med mindst 7 dages varsel og skal afholdes senest 3 uger efter at formanden har modtaget kravet herom.

3. Forslag til repræsentantskabsmødet skal være behandlet i sektionsbestyrelsen eller forslagsstillernes organisation, og være indsendt til formanden senest 14 dage før repræsentantskabsmøde.

4. Indkomne forslag sendes til fagforeningerne 7 dage før repræsentantskabsmødet.

BESTYRELSE.
§6
1. LO Vendsyssel ledes mellem repræsentantskabsmøderne af bestyrelsen, der består af 1 medlem fra hver af de tilsluttede fagforeninger samt formand og kasserer. Fagforeninger med mere end 3.000 medlemmer tildeles yderligere en plads.

2. De tilsluttede fagforeninger meddeler hvert år 4 uger før repræsentantskabsmødet, om de ønsker at gøre brug af retten til at have repræsentation i bestyrelsen og hvem der repræsenterer organisationen. Retten vedrørende repræsentationen gælder indtil næste ordinære repræsentantskabsmøde.

3. Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand. Er formanden bosiddende i vestvendt kommune vælges næstformanden fra østvendt kommune og omvendt. Valget gælder for 1 år af gangen. – I tilfælde af formandens fratrædelse, fungerer næstformanden frem til førstkommende repræsentantskabsmøde.

4. Socialdemokraterne i Hjørring og Frederikshavn samt de socialdemokratiske borgmestre alternativt gruppeformænd fra de 2 kommuner kan deltage i bestyrelsesmøderne som observatører uden stemmeret.

5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

6. Der laves referat af bestyrelsesmøderne.

7. Bestyrelsen afholder mindst 10 ordinære møder om året. Disse fastlægges for 1 år af gangen. Et medlem kan overfor formanden fremsætte begæring om ekstraordinært møde. Møderne er beslutningsdygtige i henhold til bestyrelsens forretningsorden.

8. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov.

KOMMUNEUDVALG.
§7
1. Hvis det er ønsket oprettes der kommuneudvalg på Læsø.

2. Kommuneudvalget fastsætter selv sit kommissorium, der skal godkendes af LO Vendsyssels besty-relse.

3. Kommuneudvalget får tildelt et selvstændigt rådighedsbeløb, som kan bruges ud fra det vedtagne kommissorium, og under ansvar overfor LO Vendsyssels bestyrelse.

4. Medlemmer af kommuneudvalget udpeges af LO Vendsyssels bestyrelse efter indstilling fra fagfore-ninger blandt deres medlemmer på Læsø.

5. Formanden for kommuneudvalget er tilforordnet til LO Vendsyssels bestyrelse.

ØKONOMI
§ 8
1. LO Vendsyssels aktiviteter finansieres af medlemsforeningerne ved et kontingent pr medlem i for-eningerne og LO - Danmark i henhold til de aftalte opgaver til lokale aktiviteter i LO Vendsyssel.

2. Ansvaret for LO Vendsyssels budget og regnskab påhviler bestyrelsen.

3. Kassereren fører i samarbejde med sektionens administrative medarbejder regnskab over LO - sek-tionens indtægter og udgifter og fremlægger det for bestyrelsen på hvert bestyrelsesmøde.

4. Formand og kasserer udarbejder budget som godkendes af bestyrelsen. Regnskabet fremlægges løbende for bestyrelsen. Det reviderede regnskab fremlægges på det ordinære repræsentantskabs-møde.

5. Kontingentet reguleres årligt med max. 80 % af lønudviklingen opgjort som den procentvise stigning af arbejderlønnen i de sidste fire kvartaler for fastsættelsen af det kommende års kontingent jævnfør DA’s lønstatistik. Hvis særlige forhold gør sig gældende, kan bestyrelsen fastsætte et lavere kontingent.

6. Af det indbetalte kontingent afsættes tilskud til en særlig aktivitetsfond.

7. Tegningsretten tilkommer formanden. Desuden kan bestyrelsen godkende prokura til medarbejdere. Beløb over kr. 50.000,00 kræver dog underskrift af 2 i forening – blandt formand, næstformand og kassereren.

8. Regnskabsåret er kalenderåret.

9. Medlemsorganisationerne hæfter ikke for LO Vendsyssels forpligtigelser.

10. LO Vendsyssels bankforbindelse er Arbejdernes Landsbank i Hjørring.

REVISION.
§ 9
1. LO Vendsyssels regnskab revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor.

2. LO Vendsyssels repræsentantskab vælger 2 bilagskontrollanter, der afgår skiftevis hvert andet år. Desuden vælges en bilagskontrollantsuppleant for 1 år.

3. De valgte bilagskontrollanter skal ved kritisk gennemgang af regnskabsbilag påse og sikre, at der er overensstemmelse mellem beslutninger og de anvendte midler.

LOVÆNDRINGER.
§10
1. Lovændringer kan ske ved almindeligt flertal på et repræsentantskabsmøde, men skal forinden være meddelt medlemsorganisationerne og være opført på dagsordenen.

2. Opløsning af LO Vendsyssel skal vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte stemmeberettigede på repræsentantskabsmødet.

3. Lovændringer og opløsning er ikke gyldig før de er godkendt af Landsorganisationen i Danmark.

4. Opløsning af LO Vendsyssel kan ikke ske, såfremt 3 fagforeninger modsætter sig dette.

5. Opløses LO Vendsyssel tilfalder dets aktiver LO Danmark eller lokale organisationer, der gavner lokale lønmodtagere.

6 Disse love er vedtaget på stiftende repræsentantskabsmøde den 26. marts 2012 og alle tidligere love for henholdsvis LO Hjørring og LO Frederikshavn er ophævet.

Vedtaget på stiftende repræsentantskabsmøde den 26. marts 2012 

Dirigenterne Morten Dahlberg og Regnar Bæk

Medlemsforeninger
3F - Frederikshavn
3F Murerne
3F Skagerak
Blik- og Rørarbejderforbundet
Dansk El-forbund
Dansk Metal Vendsyssel
Ejendomsfunktionærerne
FOA Frederikshavn
FOA Vendsyssel
Fødevareforbundet NNF
HK
Malerforbundet
Socialpædagogerne
Teknisk Landsforbund